Regulamin Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną

 
REGULAMIN
OŚRODKA BADAŃ NAD MEDIAMI I KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ
 
 
§ 1
 
Ośrodek Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, zwane dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ prowadzącą działalność badawczą i edukacyjną.
 
§ 2
 
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie badań naukowych i badawczo-rozwojowych nad mediami i komunikacją społeczną;
2) współpraca z jednostkami Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w planowaniu i realizacji badań naukowych nad mediami masowymi i komunikacją społeczną;
3) działalność ekspercka i konsultacyjna w sferze badań mediów masowych 
i komunikacji społecznej, realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
4) działalność edukacyjna, koncentrująca się na promowaniu badań nad mediami 
i komunikacją społeczną realizowana dla podmiotów wewnętrznych UJ 
i zewnętrznych;
5) popularyzacja wiedzy naukowej o mediach i komunikowaniu oraz działanie na rzecz rozwoju kompetencji medialnych społeczeństwa;
6) dokumentowanie, archiwizacja i popularyzacja dorobku polskiego medioznawstwa;
7) współpraca przy wydawaniu publikacji naukowych i popularyzatorskich na tematy związane z mediami i komunikacją społeczną;
8) udział w organizacji konferencji, sympozjów i spotkań naukowych związanych 
z medioznawstwem i komunikowaniem;
9) współtworzenie oraz zarządzanie stroną internetową "Portal medioznawczy", służącą promocji działań Ośrodka.
 
§ 3
 
Zadania, o których mowa w § 2, realizowane są przez:
1) nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, a w szczególności w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
2) studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
3) pracowników administracji Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
4) inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań Ośrodka 
na zasadach określonych w umowach z nimi zawartych.
 
 
 
 
§ 4
 
1. Kierownikiem Ośrodka może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Rektor UJ. Powołanie Kierownika następuje na wniosek dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zaopiniowany przez Radę Wydziału.
3. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka, a w szczególności:
1) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
2) opracowuje plany pracy Ośrodka;
3) organizuje i nadzoruje działalność badawczą, naukową, popularyzatorską 
i wydawniczą Ośrodka;
4) podejmuje i inicjuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Ośrodka;
5) opracowuje plany rzeczowo-finansowe oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;
6) składa Rektorowi UJ, za pośrednictwem Dziekana Wydziału, roczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji.
4. Kadencja Kierownika trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.
5. Pierwsza kadencja Kierownika rozpoczyna się z dniem powołania przez Rektora UJ i trwa do 31 sierpnia 2020 roku.
6. Po upływie kadencji Kierownik pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Kierownika.
 
§ 5
 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, na wniosek Kierownika Ośrodka zaopiniowany przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, może powołać Zastępcę Kierownika Ośrodka.
 
§ 6
 
1. Działalność Ośrodka jest finansowana w szczególności z:
1) budżetu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
2) dotacji i grantów przyznanych na realizację badań naukowych lub badawczo-rozwojowych;
3) odpłatnej działalności badawczej, promocyjnej, szkoleniowej i konsultacyjnej;
4) środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych;
5) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Ośrodka;
6) innych źródeł związanych z działalnością Ośrodka.
2. Mienie Ośrodka stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.