Program konferencji

KOMUNIKAT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH z dnia 19 X 2015 Konferencja „60 lat prasoznawstwa w Polsce"

Szanowni uczestnicy konferencji!

Zanim zostaną rozesłane oficjalne zaproszenia przypominamy uprzejmie, że konferencja rozpoczyna się w czwartek, 26 listopada o godz. 15.00 uroczystą sesją  w średniowiecznej Auli Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15) w samym sercu Krakowa (3 minuty od Rynku Głównego).

Po Sesji Otwarcia zapraszamy na bankiet wydawany przez Prezydenta Miasta Krakowa na terenie Urzędu Miasta (ok. 5 minut od Collegium Maius).

W piątek, 27 listopada, obrady będą się odbywały  na terenie nowego kampusu UJ, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. S. Łojasiewicza 4, w godzinach 9-18.

Przewidujemy (na dziś) następujące sesje tematyczne:

Historia OBP i „Zeszytów Prasoznawczych";

 • Medioznawstwo w Polsce i na świecie (instytucjonalizacja, współpraca międzynarodowa);
 • Medioznawstwo współczesne: inspiracje teoretyczne, wyzwania metodologiczne
 • System medialny
 • Prasa w świecie cyfrowym
 • Status dziennikarza i dziennikarstwo w świecie cyfrowym
 • Prawo a media w dobie cyfryzacji
 • Historia i współczesność prasy
 • Przeszłość i przyszłość dokumentalistyki prasowej (medialnej) w Polsce


Do tej pory potwierdziło swoje wystąpienia:pięcioro gości zagranicznych: prof. Lutz M. Hagen (Drezno), prof. Hans Mathias Kepplinger (Moguncja), Prof. Oliver Quiring (Moguncja), prof. Winfried Schulz (Norymberga), prof. Sneshana Venovska-Antevska (Skopie, Macedonia);


oraz


ponad 50 uczestników krajowych – w tym prof. prof. A. Adamski, E. Bobrowska,  I. Bobrowski, J. Bralczyk, J. Chwastyk-Kowalczyk, A. Cieślikowa, H. Czubała, B. Dobek-Ostrowska,  M. Drożdż, I. Dobosz, W. Furman, M. Gierula, T. Goban-Klas, I. Hofman, W. Kajtoch, M. Kawka, J. Kołodziej, J. Kreft, T. Mielczarek, J. Mikułowski Pomorski, J. Olędzki,  Z. Oniszczuk, R. Piasecka-Strzelec, W. Pisarek, T. Sasińska-Klas, M. Sokołowski, A. Stępińska, L. Szot, K. Wolny-Zmorzyński, A. Wontorczyk.


SPRAWY BYTOWE

 1. Uczestnicy (zaproszeni goście konferencji oraz osoby wnoszące opłatę konferencyjną) mają zapewnione: w czwartek (26 XI): kawa oraz kolacja u Prezydenta Miasta Krakowa, a w piątek (27 XI) – kawa oraz lunch i kolacja na terenie budynku WZiKS; zaproszenia na bankiet są imienne - limitowane.
 2. Zaproszeni goście konferencji mają zarezerwowane na koszt UJ zakwaterowanie w Hotelu RUCZAJ (kilka minut od kampusu UJ) w dn. 26/27 listopada (czwartek/piątek) ze śniadaniem oraz pokrywamy koszt przejazdu (do 200 zł);
 3. Pozostali uczestnicy – mogą skorzystać z rezerwacji miejsc w tymże Hotelu Ruczaj – (służymy pośrednictwem - prosimy o w miarę szybki kontakt w tej sprawie z organizatorami).Przypominamy zgłoszonym uczestnikom, którzy jeszcze nie uiścili opłaty konferencyjnej:

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł prosimy uregulować do dnia
20.10.2015 na konto:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 30-048 Kraków, ul. Łojasiewicza 4Konto: PEKAO S.A. O/Kraków nr 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (60 lat prasoznawstwa)
NIP UJ: 675 000 22 36

Proszę podać przy okazji wpłaty informację, na kogo ma być wystawiona
faktura (osoba prywatna, instytucja - pełna nazwa i adres).

UWAGA! Zaproszeni goście konferencji (członkowie Rady Programowej, Komitetu Honorowego, zaproszeni referenci etc.) są zwolnieni z opłaty wpisowego!

Najszybszy kontakt:
rfilas@poczta.onet.pl
pplanet@pp.com.pl
 

60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek naukowy OBP i "Zeszytów Prasoznawczych" w perspektywie krajowej i międzynarodowej

Kraków, 26-27 listopada 2015

Blisko 60-letni już Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, dziś katedra UJ, był przez 35 lat (1956-1990)  resortową placówką  badawczą w strukturach koncernu RSW. Ma znaczne zasługi w budowie w Polsce podwalin nowoczesnego prasoznawstwa i empirycznych badań medioznawczych. Dzięki zaś rozległym kontaktom międzynarodowym Ośrodek na polski grunt przeszczepiał zachodni dorobek badań nad masowym komunikowaniem. Stał się także centrum wymiany idei z badaczami z Europy Centralnej i Wschodniej. Służyły temu zarówno kwartalnik naukowy "Zeszyty Prasoznawcze", jak i serie wydawnicze OBP – książkowe ("Biblioteka wiedzy o prasie", "Biblioteka dziennikarza"), pół setki tomów serii "Materiały OBP", ponad pół tysiąca "Raportów OBP" prezentujących wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, a wreszcie organizowane przez OBP sesje, spotkania z zagranicznymi badaczami, wyjazdy naukowe do innych ośrodków etc.
 
Mając świadomość, że tradycje polskiego prasoznawstwa sięgają XIX wieku,  organizatorzy konferencji pragną  przypomnieć wkład Ośrodka Badań Prasoznawczych i "Zeszytów Prasoznawczych" w rozwój instytucjonalny polskiego medioznawstwa. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak dorobek OBP promieniował na inne ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne, ale także odwrotnie – co krakowski Ośrodek zawdzięcza innym. Jaki był przepływ koncepcji teoretycznych i metodologicznych między krajami Zachodu i Wschodu? Jakie były rezultaty współpracy, a także i rywalizacji różnych placówek badawczych w kraju?
Wprawdzie część odpowiedzi udzielamy w przygotowanej publikacji  książkowej o roli "Zeszytów Prasoznawczych", ale pozostało wiele kwestii niepodjętych bądź słabo rozpoznanych, bądź też wykraczających poza problematykę podejmowaną na łamach "ZP". Pragniemy, z jednej strony, by konferencja przypomniała okoliczności powstawania, rozwoju i instytucjonalizacji polskiego prasoznawstwa, którego OBP był ważnym, choć nie jedynym ogniwem. Z drugiej zaś strony chcemy – aby konferencja podjęła próbę odpowiedzi na pytania o wartość teoretyczną i metodologiczną badań medioznawczych oraz o przyszłość tej dyscypliny w czasach mediów cyfrowych, a nawet o przyszłość samej prasy. 
Liczymy na czynny udział w konferencji badaczy, którzy  inspirację dla swej drogi naukowej znaleźli w kręgu OBP, współczesnych interpretatorów dorobku Ośrodka a także uczonych młodego pokolenia, doktorantów i studentów, którzy zechcą połączyć perspektywę dawnych badań medioznawczych ze spojrzeniem w przyszłość.
 
Proponujemy cztery obszary tematyczne  konferencji
 
Instytucjonalny rozwój  prasoznawstwa w Polsce i Europie 
 • Pionierzy medioznawstwa w Polsce. 
 • Ośrodek Badań Prasoznawczych jako część koncernu wydawniczego RSW: zależności organizacyjne, personalne, polityczne. 
 • Rozwój czasopiśmiennictwa medioznawczego w Polsce i w Europie – w przeszłości i współcześnie. 
 • "Zeszyty Prasoznawcze" – tradycje i perspektywy rozwoju. Autorzy "Zeszytów". 
 • Czego nie publikowały "Zeszyty Prasoznawcze"? 
 • Działalność wydawnicza OBP i jej efekty.
 • Wkład OBP i  środowisk medioznawczych  w regulacje prawne i kodeksy etyczne.
 • Medioznawcy a doskonalenie warsztatu dziennikarzy, umacnianie ich statusu zawodowego, etyki zawodowej i funkcjonowanie stowarzyszeń dziennikarskich.
 • Czego jeszcze nie wiemy o polskich badaniach i badaczach prasy, radia i telewizji? 
Przepływ idei ponad granicami i ponad "żelazną kurtyną" (do roku 1990)
 • Współpraca – organizacyjna, osobowa, naukowa - formy i rezultaty:
  • między placówkami w Polsce (warszawski ZBP, OBOP, CBOS, PAN, GUS, placówki uniwersyteckie itp.),
  • wewnątrz tzw. obozu socjalistycznego, 
  • z placówkami badawczymi i uniwersyteckimi na Zachodzie,
  • z organizacjami międzynarodowymi  (UNESCO, AIERI/IMCAR itp.).
 • Dopływ zachodniej literatury o komunikowaniu masowym do Polski w świetle analizy stopnia aktualności i rzetelności:
  • recenzji na łamach "Zeszytów Prasoznawczych", "Przekazów i Opinii"  (i ew. innych periodyków medioznawczych),
  • przypisów i bibliografii w polskich publikacjach i niepublikowanych opracowaniach medioznawczych.
 • Geografia autorów "ZP" w perspektywie międzynarodowej.
Założenia teoretyczne i metodologiczne a praktyka badań medioznawczych wczoraj i dziś
 • Tradycje i rozwój metodologii badań medioznawczych; nurty i orientacje badawcze.
 • Budowa paradygmatu naukowego prasoznawstwa w Polsce, Europie i świecie. 
 • Rozwój  badań nad komunikowaniem masowym – refleksja teoretyczna i metodologiczna.
 • Dokąd zmierzają badania medioznawcze?
Prasa w czasach cyfryzacji i mediów internetowych
 • Wyzwania technologiczne: współczesne i dające się przewidzieć nośniki treści cyfrowych.
 • Od "print" do "online" - możliwe scenariusze rozwoju.
 • Stan wiedzy o cyfryzacji polskiej prasy.
 • Tzw. monetyzacja cyfrowej oferty gazet i czasopism, modele biznesowe – świat a Polska.
 • Trendy na rynku reklamowym a kondycja prasy drukowanej i cyfrowej.
 • Prawo prasowe, prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej wobec rzeczywistości mediów cyfrowych.
 • Analiza przekazu. Język w prasie XXI wieku.
 • Wyzwania dla dziennikarstwa w mediach ery cyfrowej.
 • Perspektywy dla medioznawstwa w drugiej dekadzie XXI wieku i po roku 2020.